Get Adobe Flash player

มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » ผลงาน/รางวัล

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และรางวัลต่างๆ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์

 

สุชาติ เย็นวิเศษ และ ทวิชาติ เย็นวิเศษ
รางวัล Machinery Invention Order of Merit Award
จากงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม '3rd World Inventor Award Festival (WIAF 2014) ' in Seoul, Korea, 13 December 2014
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 'High Pressure Water Atomizer Machine for Producing Gold Metal Powder'

 

สุชาติ เย็นวิเศษ และ ทวิชาติ เย็นวิเศษ
รางวัล Silver Medal และ Special Award
จากงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม '8th International Wasaw Invention Show (IWIS) 2014' in Warsaw, Poland, 14-16 October 2014
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 'High Pressure Water Atomizer Machine for Producing Gold Metal Powder'

  
  

 

สุชาติ เย็นวิเศษ และ ทวิชาติ เย็นวิเศษ
รางวัล Silver Medal
จากงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม '41th International Exhibition of Invention of Geneva 2013' in Geneva, Swiss Confederation, 11-14 April 2013
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 'Metal Powder Making Machine by High Pressure Atomization'

  


 

 

 

 

RMUTSV Service

 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริการสารสนเทศระบบข่าวประชาสัมพันธ์ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นห้องเรียนเสมือน LMS