Get Adobe Flash player

มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » ข้อมูลแนะนำสาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

        

ประธานหลักสูตรสาขาวิชา


 

     ชื่อ-สกุล               : นายทวิชาติ เย็นวิเศษ
     ตำแหน่ง  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
     วุฒิการศึกษา
 : วศ.ม. วิศวกรรมวัสดุ
   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
     ความเชียวชาญ              
 : โลหะวิทยา
   สถิติและการควบคุมคุณภาพ
   การเพิ่มผลผลิต
   กลศาสตร์วิศวกรรม
   การออกแบบเครื่องจักรกล
   :
     หน้าที่  : หัวหน้าหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
     E-mail  : tawichart.y@rmutsv.ac.th
     เบอร์โทรศัพท์  : 089-7391314

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา


     ชื่อ-สกุล              : นายสุชาติ เย็นวิเศษ    
     ตำแหน่ง  : รองศาสตราจารย์
     วุฒิการศึกษา
 : วศ.ม. วิศวกรรมวัสดุ
   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
     ความเชียวชาญ
 : โลหะวิทยา 
   อออกแบบเครื่องจักรกล 
   งานเชื่อมโลหะ 
   งานหล่อโลหะ
   การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
   การวางแผนและควบคุมการผลิต
     ผลงาน  :
     หน้าที่  :
     E-mail  :suchart_yen@hotmail.com
     เบอร์โทรศัพท์  :081-9632297

 

    ชื่อ-สกุล                  : นายพิชิต เพ็งสุวรรณ
    ตำแหน่ง  : อาจารย์
    วุฒิการศึกษา 
 : ค.อ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
   ค.อ.ม. เครื่องกล
   ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
    ความเชียวชาญ
 :  การศึกษางานอุตสาหกรรม
    การพัฒนาหลักสูตร
    การวิจัยทางการศึกษา
    กลวิธีการสอนทางเทคนิค
    ผลงาน    :
    หน้าที่  :
    E-mail    pichit.p@rmutsv.ac.th
    เบอร์โทรศัพท์  : 083-0938703
 

 

     ชื่อ-สกุล                     : นายอภิรพ แก้วมาก                             
     ตำแหน่ง  : อาจารย์
     วุฒิการศึกษา
 ค.อ.ม. เครื่องกล
   ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
     ความเชียวชาญ
 : งานเชื่อมโลหะ
   กลวิธีการสอนทางเทคนิค
   กรรมวิธีการผลิต
     ผลงาน  : 
     หน้าที่  : 
     E-mail  apiropkawemak@gmail.com
     เบอร์โทรศัพท์  : 090-2252284

 

     ชื่อ-สกุล     : นายจรัญ ธรรมใจ
     ตำแหน่ง  อาจารย์
     วุฒิการศึกษา
 : วศ.ม. วิศวกรรมวัสดุ
   อส.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ
     ความเชียวชาญ
 : กรรมวิธีการผลิตในงานอุตสาหกรรม
   การตัดเฉือนวัสดุ
   การซ่อมบำรุง
     ผลงาน     
     หน้าที่  :
     E-mail      : jaran.t@rmutsv.ac.th
     เบอร์โทรศัพท์  089-6580474

 

    ชื่อ-สกุล               นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี
    ตำแหน่ง  : อาจารย์
    วุฒิการศึกษา
 กศ.ม. การวิจัยและประเมิน
   กศ.บ. การวัดและประเมินผลการศึกษา
    ความเชียวชาญ
 การวัดและประเมินผลการศึกษา
   การวิจัยทางการศึกษา
    ผลงาน  :
    หน้าที่  :
    E-mail    : Iamchareefah@gmail.com
    เบอร์โทรศัพท์  : 091-0471787


 

RMUTSV Service

 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริการสารสนเทศระบบข่าวประชาสัมพันธ์ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นห้องเรียนเสมือน LMS